Parisuhde

Hyvinvoiva parisuhde

Hyvinvoivalla parisuhteella on selkeitä terveysvaikutuksia niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Hyvinvoiva yksilö on myös merkittävä voimavara kumppanilleen, lapsilleen, lastenlapsilleen ja koko lähiyhteisölleen. Parisuhde vaikuttaa lasten kehitykseen vahemmuuden kautta. Toimivassa parisuhteessa voidaan ilmaista koko tunteiden kirjo.

Vuorovaikutustaidot parisuhteessa

Vuorovaikutustaidot – puhumisen, kuuntelemisen ja ristiriitojen ratkaisutaidot ovat ensisijaisen tärkeitä parisuhteessa, mutta myös kaikissa ihmissuhteissa. Vuorovaikutustaidot ovat taitoja, joita voi oppia ja joissa jokainen voi kehittää itseään.

Tunnetaidot parisuhteessa

Tunteet ovat aitoja ja tosia, eikä niitä voi määritellä oikeiksi tai vääriksi, positiivisiksi tai negatiivisiksi. Tunteiden tunnistaminen, ilmaiseminen ja nimeäminen ovat avaimia parisuhteen läheisyyteen. Mitä turvallisempi suhde, sitä avoimemmin siinä voidaan paljastaa sekä itselleni helppoja että vaikeita tunteita.

Seksuaalisuus parisuhteessa

Seksuaalisuus voidaan määritellä usealla eri tavalla ja monta osa-aluetta käsittäväksi. Seksuaalisuus ei ole sama asia kuin seksi. Seksuaalisuuteen voi kuulua seksuaalinen suuntautuminen, fantasiat, halut, minäkuva ja suhde omaan kehoon. Ihmisen seksuaalisuus koostuu monesta tekijästä. Joillekin seksuaalisuus on tärkeä osa elämää, joillekin vähemmän tärkeä. Itsetuntemuksen myötä voi oppia lisää tarpeistaan ja toiveistaan – siitä mitä haluaa seksuaalisuudelta ja siitä mitä ei halua.

Ristiriidat Parisuhteessa

Ristiriitatilanteet ovat suhteen kannalta tärkeitä kohtia. Ristiriidan kohtaamistapa vaikuttaa keskeisesti siihen etääntyykö vai lähentyykö kumppanit toisistaan. Ristiriitatilanteet on hyvä käyttää suhteen läheisyyden vahvistamiseksi. Rakentavasti ratkaistut pulmat ja ongelmatilanteet hitsaavat kumppaneita toisiinsa ja antavat tärkeitä mahdollisuuksia syventää ja lähentää suhdetta. Kun taas epäonnistuneet ratkaisutavat vievät tunnetasolla kauemmas toisistaan ja ovat toistuessaan todellinen riski kummankin omalle ja suhteen hyvinvoinnille.

Kriisi parisuhteessa

Elämän monimutkaisuus ja yllätyksellisyys voi tuoda jokaiseen parisuhteeseen kuormittavia vaiheita ja ennalta odottamattomia kriisejä. Kriisi saattaa olla jommankumman henkilökohtainen tai yhdessä koettu haastava tilanne, mutta kriisin vaikutukset heijastuvat usein parisuhteeseen. Kriisitilanteissa on tavallista kumppaneiden kokema voimakas stressi ja mahdollisesti eron uhka.

Tyypillisiä kriisejä parisuhteessa ovat muun muassa uskottomuus, mustasukkaisuus, toisen osapuolen sairastuminen, lapsettomuus, mielenterveyden häiriöt ja rakkauden tunteen loppuminen. Myös toistuvat, ratkaisemattomat riidat voivat aiheuttaa kriisin suhteeseen. Riitoja voivat aiheuttaa väsymys, rahankäyttö tai ajankäyttö, kotityöt, lasten kasvatus tai läheisyyden puute. Usein näiden kokemusten taustalla on kokemus yksin jäämisestä suhteessa. Kun yhteys kumppaniin tuntuu heikolta tai katkenneen, jäävät tunnetarpeet helposti täyttymättä. Jos kokemaansa tyytymättömyyttä ja pettymystä ei ole mahdollista ilmaista ratkaisevasti, päädytään usein kritisoimaan ja mitätöimään toista, tai toisaalta puolustelemaan ja vetäytymään suhteessa.
Lisätietoa aiheesta:
https://www.vaestoliitto.fi/parisuhteet/tietoa-parisuhteesta/parisuhteen-kriisit/
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-
oppaat/itsehoito/parisuhteen_omahoito/Sivut/parisuhteen_kriisit.aspx

Uskottomuus parisuhteessa

Uskottomuus on usein yksi parisuhteen suurimpia kriisejä. Syyt uskottomuudelle ovat moninaiset; haluttomuus sitoutua suhteeseen, suhteen vuorovaikutusongelmat tai parisuhde ei tunnukaan itselle sopivalta. Uskottomuus näyttäisi myös kytkeytyvän molempien kumppaneiden tarpeiden pitkäaikaiseen laiminlyöntiin. Esimerkiksi kiireinen pikkulapsiperhe arki saattaa aiheuttaa suhteen toisen osapuolen tai kummankin tarpeiden laiminlyöntiä. Myös monenlaiset omaan elämään ja identiteettiin liittyvät kysymykset tai haasteet saattavat aiheuttaa sen, että niihin haetaan ratkaisua uskottomuuden kautta.

Uskottomuuden määritelmä on länsimaisissa parisuhteissa veteen piirretty viiva. Jokaisella parisuhteella ja usein myös kumppaneiden välillä on erilaiset ajatukset siitä, mikä on uskottomuutta. Toisille parisuhdeuskollisuus tarkoittaa, että kaikenlainen huomion osoittaminen muille kuin omalle kumppanille on ehdottomasti kiellettyä. Toisille uskollisuuden raja voi olla tunteiden ilmestyminen muita kuin omaa kumppani kohtaan. Toisille fyysinen läheisyys muiden kumppaneiden kanssa on uskottomuutta. Määrittelyyn vaikuttaa parisuhteiden moninaisuus. Seksi tai muu fyysinen läheisyys ei välttämättä kaikille ole merkki uskottomuudesta, mikäli asiasta on sovittu parisuhteessa. Uskottomuus herättää usein voimakkaita tunteita ja tunnereaktioita ja on tärkeää, että siihen liittyvistä asioista voidaan puhua turvallisesti ja rauhassa.

Parisuhde ja sairaus

Oma tai kumppanin sairastuminen pysäyttää arkisen elämän ja asettaa parisuhteen ja koko perheen uuteen elämäntilanteeseen. Sairastuminen ei kysy oikeaa hetkeä tai paikkaa, eikä sairastumisen herättämiä tunteita tai reaktioita pysty ennalta suunnittelemaan. Sairauden merkitys parisuhteelle vaihtelee paljon riippuen siitä, millaisia oireita sairaus aiheuttaa, minkälaisia kokemuksia kumppaneilla on ennestään esim. läheisten sairauksista, miten sairauden tuomiin muutoksiin sopeudutaan ja miten luottavaisesti ylipäätään suhtaudutaan tulevaisuuteen. Kokemus ja selviytyminen tilanteesta voivat olla eri ihmisillä hyvin erilaiset. Sairaus haastaa molemmat kumppanit kääntämään katseen myös kumppania kohtaan ja päivittämään parisuhdetta uutta elämäntilannetta vastaavaksi. Sairaus voi aiheuttaa parisuhteeseen kriisin, johon kumppanit usein reagoivat eriaikaisesti ja eri tavoilla. (Parisuhdekeskus Kataja)

Parisuhdekeskus Kataja

Parisuhdepuhelin on suunnattu kaikille, jotka kaipaavat tukea parisuhteeseen liittyen tai tietoa eri palveluista parisuhteen tueksi. Parisuhdepuhelin palvelee maanantaisin klo 14–16. Puhelinnumero 050 337 9053

Perheasiain neuvottelukeskus auttaa parisuhdeongelmissa. – evl.fi

Parisuhteenpalikat

Parisuhteen palikat on konkreettinen työkalu, jonka avulla voit hahmottaa ihmissuhteiden eri osa-alueita. Palikkatalo on kuin talo, joka rakentuu eri huoneista. Huoneet edustavat keskeisiä teemoja, joiden kautta rakentuu turvallinen, hyvinvoiva ja rakastava suhde.

Katso myös Vanhemmuuden palikat

ISILLE.info sosiaalisessa mediassa

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun!

Löydä kiinnostavia artikkeleita ja kolumneja, tarinoita isien elämästä ja vaiheista tai löydä uusia ystäviä ja keskuslunaiheita. Kaikki tärkeimmät aiheet löytyy tageilla #isille.info tai #isilleinfo